منوی سایت

عمران

عمران

 

دپارتمان

کد دوره

نام دوره

مدت زمان آموزش ( ساعت)

مهندسی عمران

E 1001

تحلیل دینامیکی و تحلیل غیرخطی با نرم افزار ETABS

45

E 1002

تحلیل دینامیکی و تحلیل غیرخطی با نرم افزار ETABS

30

E 1003

طراحی سازه های صنعتی و تحلیل و طراحی مخازن و دیوار های حائل با نرم افزار SAP

40

E 1004

تحلیل دینامیکی و تحلیل غیر خطی  با نرم افزار SAP (پیشرفته)

30

E 1005

تحلیل و طراحی سازه ها با نرم افزار STADD.pro

30

E 1006

تهیه نقشه های سازه های بتنی با X_Steel

24

E 1007

تهیه نقشه های سازه های فلزی با X-Steel

40

E 1008

متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار تدبیر

24