منوی سایت

آموزش مبانی کامپیوتر و ICDL

آموزش مبانی کامپیوتر و ICDL

تاریخچه:

 

درسال 1995 انجمن جوامع حرفه های انفورماتیک اروپا(Cepis)یک گروه ویژه تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا ایجاد کرد که هدف آن  دستیابی به روشی برای ارتقای سطح مهارتهای ITدرسراسر اروپا بود. این بنیاد درسال 1997 تاسیس شد که وظیفه آن بهبود گسترش وتصدیق مهارت های کامپیوتری و دانش IT است.

 

مزایای  ICDLبرای افراد:

 

این طرح برای کمک به افراد درمنزل و محل کاردرنظر گرفته شده است که به افراد بی تجربه درزمینه کامپیوتر کمک می کند

 که افراد با فراگیری مهارت های اولیه کامپیوتری ،ماهرانه وبا اعتماد به نفس باکامپیوتر کارکنند.

 

مزایای ICDLبرای کارفرمایان:

قصد یک شرکت ازارتقای مهارت های کامپیوتری نیروی کاری خود، حصول اطمینان ازمصرف درست سرمایه است .

که قابلیت  کامپیوتری  کارمندان را ICDL  تضمین می کند.سطوح توانایی های IT  را در یک سازمان تضمین می کند.

 

 

تعریف گواهی نامه بین المللی  ICDL:

(international computer driving license) 

 

یک گواهی نامه بین المللی است که توانایی دارندگان این گواهی نامه را درمهارتهای کامپیوتری تأیید می کند.

 

مهارتها:

 

  • مفاهیم اساسی تئوری IT

 

  • مقدمه ای بر windows-استفاده ومدیریت فایلها

 

  • خدمات اطلاعاتی شبکه- اینترنت وپست الکترونیک

 

  • واژه پردازی مقدمه ای بر  word در سطح متوسط تاپیشرفته

 

  • مقدمه ای برصفحات گسترده excel  در سطح متوسط تا پیشرفته

 

  • پایگاه  داده ها، مقدمه ای بر access

 

  • ابزار معرفی ونمایشی مقدمه ای بر powerpoint در سطح متوسط تا پیشرفته

 

                                 (کلاس ها به صورت خصوصی 1تا2 نفره برگزار میگردد)