منوی سایت

آموزش تعمیرات پاورسوییچینگ

آموزش تعمیرات پاورسوییچینگ

 

Swiched  mode  power  supply(smps)

معرفی تمامی قطعات منابع تغذیه سوئیچینگ

1-رگولاتورولتاژ-خازن فلیترورردی-دیود-IC-اوپتوایزولاتور-ترانس سوئیچینگ-پل دیود –ورسیتور-ترانس ایزوله-ماس فت قدرت- پل دیودی- پوسیتور-پاورسوئیچینگ-آشنایی با مدارمحرکDC

آشنایی با بلوگ دیاگرام های منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده ترانزیستوردوقطبی به جای ماسفت –آشنایی بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه خطی ساده آشنایی مدارهای نمونه گیر در منابع تغذیه سوئیچینگ  استفاده ازرله برای کنترل ورودبرق AC به منبع تغذیه آشنایی مدار PFCدرمنابع تغذیه مدارهای فیلتری REI/EMI

-آشنایی رگولاتورSEC

-آشنایی با کتاب های دیتاکوب

-انواع رگولاتورولتاژ(مدل سری یا موازی)

-تنظیم کننده ولتاژساده   (معرفی ICثبت کننده ولتاژ)  

(78XX)،(79XXLM317،LM337

مزایای ومعایب منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ

بلوگ دیاگرام و تشریح  و تحلیل مدار سوئیچینگ با راندمان بالا با استفاده ترانزیستور در حالت اشباع و قطع

 • استفاده مدارهای نمونه گیردر خروجی برای کارایی بهتر
 • استفاده فیلترهای RFIوEMIواستفاده PFC
 • استفاده استفاده  یکسوزها و فیلتر ورودی در سیستم انتقال قدرت 220N50HZ,110V60HZ
 • استفاده مدار(AV508)
 • مبدل های قدرت،1- فلای بک (ولتاژورودی بیشتر یا کمتراز ورودی) ،2-باک (کاهنده)،3-باک درایو(کاهنده)
 • انواع مبدل متداول و رایج
 • FLY BUCK

1-فلای باک

2-فورواردFORWARD

3-پوش پول

4-نیم پل

5-تمام پل

6-چک

7-شیرت تیلور

8-تشدیدی

9-وارد

تاثیر سیستم سوئیچینگ مد جریان

تولید ولتاژنمونه برداری و مقایسه

استفاده روش های مقاومت و رله کاهش تلفات

استفاده روش های مقاومت تریاک و کاهش تلفات

بررسی فیلترهای ورودی RFI.EMIفیلتر LC

مبدل های قدرت سوئیچینگ باک فلای بک      باک درایور       فلای بک(هم افزاینده یا کاهنده) هردو

نقاط ضعف کارکرد مبدل HY BUCK

 

   یکسان نبودن زمین بخش ورودی و خروجی

 

غیر ایزوله بودن یا OFFLINE

روش های ایزولاسیون FLYBUCK

1-استفاده از ترنس ورودی

2- تصیح ضریبعدم تقارن با خازن مبدل نیم پل

3-ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ 12ولت

آشنایی منابع کنترل بهره

بررسیتمامی یکسوزهای تمام موج سروسط وپل

انواع چاپرهای DC              با عملکرد فرکانس ثابت

                                    با عملکرد فرکانس تغییر

اجزای رگولاتورهای تغییر دهنده حالت

       

DC   chopper  -  Cntroler      

Refence  -Vref-Amplifier      

 

تشریح انواع فیلترها

رگولاتورباک-بوست با اجزا رگولاتورباک-  بوست با مزایای استفاده از آن (شکل رگولاتورتمام پل)  رگولاتور تمام پل                     

              

 

Swiched  mode  power  supply(smps)

معرفی تمامی قطعات منابع تغذیه سوئیچینگ

1-رگولاتورولتاژ-خازن فلیترورردی-دیود-IC-اوپتوایزولاتور-ترانس سوئیچینگ-پل دیود –ورسیتور-ترانس ایزوله-ماس فت قدرت- پل دیودی- پوسیتور-پاورسوئیچینگ-آشنایی با مدارمحرکDC

آشنایی با بلوگ دیاگرام های منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده ترانزیستوردوقطبی به جای ماسفت –آشنایی بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه خطی ساده آشنایی مدارهای نمونه گیر در منابع تغذیه سوئیچینگ  استفاده ازرله برای کنترل ورودبرق AC به منبع تغذیه آشنایی مدار PFCدرمنابع تغذیه مدارهای فیلتری REI/EMI

-آشنایی رگولاتورSEC

-آشنایی با کتاب های دیتاکوب

-انواع رگولاتورولتاژ(مدل سری یا موازی)

-تنظیم کننده ولتاژساده   (معرفی ICثبت کننده ولتاژ)  

(78XX)،(79XXLM317،LM337

مزایای ومعایب منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ

بلوگ دیاگرام و تشریح  و تحلیل مدار سوئیچینگ با راندمان بالا با استفاده ترانزیستور در حالت اشباع و قطع

 • استفاده مدارهای نمونه گیردر خروجی برای کارایی بهتر
 • استفاده فیلترهای RFIوEMIواستفاده PFC
 • استفاده استفاده  یکسوزها و فیلتر ورودی در سیستم انتقال قدرت 220N50HZ,110V60HZ
 • استفاده مدار(AV508)
 • مبدل های قدرت،1- فلای بک (ولتاژورودی بیشتر یا کمتراز ورودی) ،2-باک (کاهنده)،3-باک درایو(کاهنده)
 • انواع مبدل متداول و رایج
 • FLY BUCK

1-فلای باک

2-فورواردFORWARD

3-پوش پول

4-نیم پل

5-تمام پل

6-چک

7-شیرت تیلور

8-تشدیدی

9-وارد

تاثیر سیستم سوئیچینگ مد جریان

تولید ولتاژنمونه برداری و مقایسه

استفاده روش های مقاومت و رله کاهش تلفات

استفاده روش های مقاومت تریاک و کاهش تلفات

بررسی فیلترهای ورودی RFI.EMIفیلتر LC

مبدل های قدرت سوئیچینگ باک فلای بک      باک درایور       فلای بک(هم افزاینده یا کاهنده) هردو

نقاط ضعف کارکرد مبدل HY BUCK

 

   یکسان نبودن زمین بخش ورودی و خروجی

 

غیر ایزوله بودن یا OFFLINE

روش های ایزولاسیون FLYBUCK

1-استفاده از ترنس ورودی

2- تصیح ضریبعدم تقارن با خازن مبدل نیم پل

3-ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ 12ولت

آشنایی منابع کنترل بهره

بررسیتمامی یکسوزهای تمام موج سروسط وپل

انواع چاپرهای DC              با عملکرد فرکانس ثابت

                                    با عملکرد فرکانس تغییر

اجزای رگولاتورهای تغییر دهنده حالت

       

DC   chopper  -  Cntroler      

Refence  -Vref-Amplifier      

 

تشریح انواع فیلترها

رگولاتورباک-بوست با اجزا رگولاتورباک-  بوست با مزایای استفاده از آن (شکل رگولاتورتمام پل)  رگولاتور تمام پل